About the Thông báo category

Tập trung các thông báo về Tiki Developer Platform, bao gồm các thay đổi về mặt kỹ thuật, việc khuyến nghị ngừng sử dụng các tính năng, bug fixes và các thay đổi về API.

1 Like