[API checkout] flow tạo order và thanh toán với Tini app

Như tiêu đề. mình có một số thắc mắc như sau.

Mình có thấy API payment cho Tini app nhưng mà ko thấy API add to cart để create order.
https://developers.tiki.vn/docs/api/payment/make-payment

   my.makePayment({
     orderId: '67328847745515542',
     success: (res) => {
      my.alert({ title: 'payment', content: res });
     }
    });
 • Mình tạo order bằng API nào để có orderId?
 • Tạo API order này thì sẽ cẩn mua sản phẩm thật từ Tiki ko?
  Many Thanks,

Chào @son_bui , mình xin phép trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Bên mình sẽ cung cấp api để backend phía bạn gọi qua để tạo order.
orderId là kết quả của api trên.
Backend phía bạn có thể tạo api quản lý giỏ hàng trước khi tạo order bên mình.
Bạn cần có tài khoản Seller Center vào tạo ít nhất một SKU để tạo order
Chi tiết về luồng tạo order: Tổng quan | Tini App

Thank @longdang :smiley: để mình check