App chạy trên Dev assistant bị mất logo

Em dùng trên tiniApp thì có. ( 4 logo) lên dev assistant thi chỉ hiện thị một 1 logo

image

Bạn cho mình xem đường dẫn config tabar và folder struct hiện tại của bạn với.

em dùng file svg
**


**


thư mục img của em

Trước mắt bạn sử dụng file png để đảm bảo publish app work trước nha. Bên team sẽ kiểm tra phần này nhé :grinning:

1 Like

dạ, chắc phải thế thôi ạ :smiley:

https://svgtopng.com/ bạn thử dùng 1 số tool onl này convert những file svg hiện tại :wink:

1 Like