Background của Navigation Box chưa đúng Design Guidelines


Tại User Public Profile, Background của Navigation Box chưa đúng Design Guidelines
Dẫn tới: Các actions bị lẫn với màu sắc cover → Khó cho user tìm và sử dụng

1 Like