Bottom Sheet không thể mở lại lần 2

Hi tiki, mình khai báo
<bottom-sheet show="{{show}}" như thế này

 1. Sau đó mình có button open bottom sheet bằng đoạn code, đã open thành công dc bottom sheet
  this.setData({ show: true } );

 2. mình close nó bằng set show=false
  this.setData({ show: false} );

 3. Mình open lại bottom sheet thì không thấy bottom sheet hiển thị nữa

Page({
 data: { show: false },
 onSheetClose() {
  this.setData( {show: false} );
 },
 onSheetOpen() {
  this.setData( {show: true} );
 },
<bottom-sheet show="{{show}}" data-template="{{template}}" title="Bottom Sheet with {{template}}" buttonTitle="OK"
   distanceFromTop="{{100}}" onClose="onSheetClose">
   <template is="bottom-sheet-{{template}}" />
  </bottom-sheet>

@nguyen-houze
Hi bạn, cho mình xin thêm thông tin phiên bản tini-ui bạn đang dùng nữa nhé.

Hi bạn, mình đang dùng tini ui 0.10.0

@nguyen-houze
Nếu bạn mới bắt đầu với app mới, có thể sử dụng tini-ui ver mới nhất là 0.12.1 nhé

Còn nếu không tiện upgrade version mới, bạn có thể pypass bằng cách sau:

<block tiki:if="{{show}}">
 <bottom-sheet isShow="{{true}}" (...các props khác)>
  <template is="bottom-sheet-{{template}}" />
 </bottom-sheet>
</block>
1 Like