BottomSheet - Có thể ẩn header & đổi màu nút OK ở footer được hay không?

Hi Tiki, mình xem qua link này, và có 1 số nghiệp vụ của cty mình custom lại theo nhu cầu:

Mình xin hỏi tiki có hỗ trợ thêm option cho việc này hay chưa? ^^

Hello @nguyen-houze
Trong docs của bottom-sheet tụi mình có đề cập đến 2 slot là headerfooter. Hai slot này có nhiệm vụ replace header và footer mặc định của bottom-sheet

Như vậy theo yêu cầu của bạn mình sẽ có file .xml như sau:

<bottom-sheet>
 <view slot="header"/> // Để trống children = xoá

 <view class="content"></view>

 <view slot="footer">
  <button
   class="violet-button"
   onTap="handleOnConfirm"
  >
   Violet Button
  </button>
 </view>
</bottom-sheet>

Tương tự bạn có thể thao tác với các slot khác.

1 Like