Cần lấy field email từ JSAPI getUserInfo

Mình có nhu cầu lấy thêm field email từ JSAPI getUserInfo. Không biết API có hỗ trợ không ạ?

Hiện tại chính sách bên mình không cho phép chia sẻ thông tin khách hàng cho bên thứ ba bạn nhé.