Chỉnh màu dấu tích trong <checkbox>

có cách nào chỉnh dấu tích thành màu đen không ạ, mặc định nó màu trằng
image

hi @hieu_nguyen
Phần này tụi mình đang update, khi release tụi mình sẽ thông báo cho bạn trong thread này.
Trước mắt bạn có thể custom một checkbox như sau:

index.txml

<view
 class="custom-checkbox {{checked ? 'custom-checkbox--checked' : ''}} {{disabled ? 'custom-checkbox--disabled' : ''}}"
 catchTap="onChange">
 <view tiki:if="{{checked}}" class="t-icon">
  <icon type="success" color="#000" size="{{16}}" />
 </view>
</view>

index.js

Component({
 props: {
  checked: false,
  disabled: false,
  onChange: () => {},
 },
 didMount() {
  this._updateDataSet();
 },
 didUpdate() {
  this._updateDataSet();
 },
 methods: {
  _updateDataSet() {
   this.dataset = {};
   for (const key in this.props) {
    if (/data-/gi.test(key)) {
     this.dataset[key.replace(/data-/gi, '')] = this.props[key];
    }
   }
  },
  onChange(event) {
   const { checked, disabled } = this.props;
   if (disabled) return;

   const value = checked ? false : true;
   event.detail = { value };
   const _onChange = this.props.onChange;
   if (typeof _onChange === 'function') {
    event.target = { ...event.target, dataset: this.dataset };
    _onChange(event);
   }
  },
 },
});

index.tcss

/* Custom checkbox */

.custom-checkbox {
 --tf-checkbox-custom-color: #1a94ff;
 --background-selection-default: #f5f5fa;
 --border-selection-default: #dddde3;
 --background-selection-disable: #c4c4cf;
 --border-selection-disable: #ebebf0;
 position: relative;
 display: inline-block;
 box-sizing: border-box;
 width: 20px;
 height: 20px;
 background-color: var(--background-selection-default);
 border: 1px solid;
 border-color: var(--border-selection-default);
 border-radius: 4px;
}

.custom-checkbox.custom-checkbox--checked {
 background-color: var(--tf-checkbox-custom-color);
 border-color: var(--tf-checkbox-custom-color);
}

.custom-checkbox.custom-checkbox--checked.custom-checkbox--disabled {
 background-color: var(--background-selection-disable);
}

.custom-checkbox.custom-checkbox--disabled {
 background-color: var(--background-selection-default);
 border-color: var(--border-selection-disable);
}

.custom-checkbox.custom-checkbox--disabled:hover {
 border-color: none;
}

.custom-checkbox .t-icon {
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 transform: translate(-50%, -50%);
}

.custom-checkbox .t-icon .success-icon {
 width: 16px;
 height: 16px;
}

index.json

{
 "component": true,
 "componentLifeCycleV2": "YES"
}