Component picker không sử dụng được?

Khi sử dụng component picker gọi hàm onChange không được?

Hi @bi_ku

Lỗi này bên mình đã được biết và sẽ fix trong bản build kế tiếp nhé. Bạn có thể chạy trên device thật để test trước nhé