Con trỏ trên khung Explorer

Hi mn,
Em có gặp tình trạng con trỏ bị thay đổi liên tục trên khung Explorer khi di chuyển giữa các file gây khó chịu khi trải nghiệm

https://drive.google.com/file/d/1rsoT_jLLVb37ofTzfvziOj1v_U6-vwGl/view?usp=sharing

Thanks mn

1 Like

Hi @khanhha Team sẽ ghi nhận và tìm cách để improve phần này nhé. Thanks em đã feedback cho team nhé!