[Document] Quy định thiết kế về biểu tượng của ứng dụng - Icon app guideline

(English below)

Biểu trưng của Tini app sẽ được hiển thị trên màn hình Kho tiện ích. Để nổi bật giữa nhiều Tini app khác nhau, vui lòng sử dụng các đường cắt logo rõ ràng và phù hợp để đảm bảo vẻ đẹp và sự hoàn chỉnh của giao diện hiển thị.

Những quy định về hình tải lên

Kích thước hình: 1024 x 1024px
Bo góc của hình: 0px (Góc vuông)
Định dạng: png, jpg


Vùng an toàn

1. Biểu trưng Tini App là một logo

Kích thước: 1024 x 1024px
Vùng an toàn: 614 x 614px

2. Biểu trưng Tini App là một hình ảnh

Kích thước: 1024 x 1024px
Vùng an toàn: 820 x 820px


The Tini app logo will be displayed on the Tini App Store screen. To stand out among the many Tini apps, please use precise and appropriate logo cuts to ensure the beauty and completeness of the interface display.

Uploaded file requirements

Size: 1024 x 1024px
Corner radius: 0px (Square corner)
Format: png, jpg


Safezone

1. The Tini App icon is a logo

Size: 1024 x 1024px
Safezone: 614 x 614px

2. The Tini App logo is a picture

Size: 1024 x 1024px
Safezone: 820 x 820px