Fixed title and tabBar

Cho mình hỏi muốn title với tabBar mặc định giữ nguyên vị trí thì làm ntn.Mình cảm ơn

Hi @conheosua88
Mình chưa hiểu rõ mong muốn của bạn lắm. Ý bạn là khi navigate qua một page khác thì tabBar vẫn giữ nguyên nhỉ, nếu vậy thì vẫn chưa support giữ nguyên tab bar nếu bạn navigate qua một page khác không nằm trong config của tabBar nhé? Còn title lúc nào cũng nằm ở on top trên header rồi.

không ý mình là giữ nguyên khi di chuyển lên xuống
2

Bạn thử dùng chức năng resize lại simulator trên studio nhé. Khi bạn chạy trên device thật sẽ không bị đâu

1 Like