Global object, Utility service

Cho mình hỏi mình muốn lưu các biến, và hàm ở phạm vi toàn app để tất cả các Page dùng chung thì dùng mixins được ko? Mình thấy trong hướng dẫn là dùng mixins trong Component thôi.

trong các page có thể lấy thông tin từ app.js ấy Quang.

my.getApp().methodOrVarOfApp();

mình muốn share biến có thể lưu ở trong App({}).

Cám ơn bạn nhé, vậy ok rồi :slight_smile:

https://miniapp.tiki.vn/docs/framework/app/get-app-method
Document đã được updated nhé @quangnt183

2 Likes