Hỏi về khai báo sản phẩm trên Seller để sử dụng trong Tini App

Hi,

Việc khai bảo SKU trước trên Seller để sử dụng khá là bất tiện, vì chúng tôi có quá nhiều sản phẩm để có thể đăng hết lên Tiki.

Có hướng nào để có thể đăng ký đại diện tầm 10-20 sản phẩm, rồi khi khách hàng đặt hàng, sẽ sử dụng các mã này để khai báo trong đơn hàng không?

Thanks!

Hi @Tuan_Ngo,

SKU bạn đăng ký trước ở Seller Center chính là SKU đại diện, giá sản phẩm được quyết định khi bạn tạo order, tuy nhiên có hạn chế là một đơn hàng không được có nhiều SKU giống nhau và hình ảnh sản phẩm hiển thị ở trang thanh toán là hình ảnh đã được bạn đăng ký trước ở Seller Center.
Bạn hoàn toàn có thể tạo trước 10-20 sản phẩm để sử dụng