Hỗ trợ SafeAreaView

Bên mình có component như SafeAreaView như bên RN không?

Vì hiện tại màn hình nào k có nút hôm thì cái --tf-window-height tính luôn của cái màn hình, mình định tính SafeAreaView thôi.(Nếu chưa hỗ trợ thì để mình dùng hàm get device để chỉnh layout)

Ở txml em có thể dùng CSS variables Custom properties (--*): CSS variables - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

--safe-area-inset-top
--safe-area-inset-bottom
--safe-area-inset-left
--safe-area-inset-right
2 Likes

thanks anh, để em làm thử