Hiển thị gợi ý trên .tcss

Hi team,

Hiện tại trên .tcss chỉ hiển thị gợi ý cho text-emphasis và thiếu khá nhiều gợi ý khác cho text

Mong team có thể improve chỗ này, thanks

Hi @khanhha Thanks em đã feedback nhé. Team sẽ note để improve phần này nhé. :ok_hand: