Hide scrollbar in scroll-view

Screen Shot 2022-01-24 at 13.44.39
Cho mình hỏi có cách nào ẩn thanh trượt ở phía dưới k nhỉ?

Hi @Quan_Nguyen,

Bạn có thể làm vậy nhé.

<view class="hide-scroll-bar">
...
</view>
.hide-scroll-bar::-webkit-scrollbar {
  display: none;
}
1 Like