How to move between screens?

  1. Em đang muốn làm navigation kiểu stack nhưng thấy trên doc chỉ hỗ trợ tab và sidebar. Mình có cách nào để thực hiện việc này k nhỉ?
  2. Em đang tìm kiếm component tương tự touchOpacity không biết bên mình đã hỗ trợ tính năng này chưa vậy ạ?
    Em cảm ơn!
1 Like

Chào bạn,

  1. Bạn có thể tham khảo my.navigateTo ở đây nha my.navigateTo | Tini App!
    và bạn cũng có thể get được route stack hiện tại thông qua method getCurrentPages() Phương thức getCurrentPages | Tini App
  2. Chỗ này bạn dùng event onTap của component Button | Tini App để handle việc navigate ở trên được ấy.
2 Likes