How to search location in map with tini app?

1 Like

Hi @Quan_Nguyen

Cảm ơn về câu hỏi của bạn. Bên Tini App có hỗ trợ component map nhé, bạn có thể xem ở đây: map | Tini App

Nếu bạn muốn bắt sự kiện khi thay đổi region của map và lấy vị trí mới thì bạn có thể dùng event onRegionChange để lấy toạ độ nhé

Tuy nhiên nếu bạn muốn khi bấm vào 1 vị trí bất kỳ nào đó trên map thì cái marker sẽ hiện tại vị trí đó đồng thời bạn lấy được toạ độ thì bên Tini App chưa hỗ trợ nhưng mình sẽ note lại và update lại với bạn khi đã có tính năng này nhé.

1 Like