Image tag bị lỗi


Khi để image trong tab content thì chỉ có cái remote url là png thì mới hiện ra, còn lại thì k hiện ra.
Ngoài ra nếu image tag bình thường mà dùng remote url là svg thì k hiện luôn

<view style="display: flex; flex-direction: column;">
 <image style="width: 40px; height: 40px" src="../../images/outline-heart.svg" />
 <image style="width: 40px; height: 40px" src="../../images/outline-heart.png" />
 <image style="width: 40px; height: 40px" src="https://via.placeholder.com/300.png" />
 <image style="width: 40px; height: 40px" src="https://miniapp.tiki.vn/img/logo.svg" />

 <text class="subtitle mb-8">Text only</text>
  <tabs tabs="{{tabs1}}"
   tabsName="activeTab1"
   activeTab="{{activeTab1}}"
   onTabClick="onTabClick"
   swipeable="{{false}}">
   <block tiki:for="{{tabs1}}">
    <tab-content tabId="{{index}}">
     <view class="tab-item" >
      <image style="width: 40px; height: 40px" src="../../images/outline-heart.svg" />
      <image style="width: 40px; height: 40px" src="../../images/outline-heart.png" />
      <image style="width: 40px; height: 40px" src="https://via.placeholder.com/300.png" />
      <image style="width: 40px; height: 40px" src="https://miniapp.tiki.vn/img/logo.svg" />
     </view>
    </tab-content>
   </block>
  </tabs>
</view>

Hi @namvo

Mình thấy bạn đang dùng image từ https://miniapp.tiki.vn/img/logo.svg, đây là một link đang được secure nên không hiển thị được.

Riêng case hình trong tabs, thì do đây là lỗi không sử dụng được image bên trong component tini-ui (lỗi chung khi dùng các thư viện từ node_modules) và team mình đang có plan fix rồi. Đã có report ở đây rồi nhé bạn

1 Like

Okay, thanks bạn nheeeee(cho đủ 69 ký tự)