Import file biến từ file js khác vào

mình cần import các đường dẫn config api từ file khác vào file js. mình thấy có sjs có thể import nhưng chỉ import vào xtml. xin giải pháp ạ

image

Chào @Ng_c_b_o_Tr_n

Trong file .js của Tini App bạn có thể import module từ js hoặc trong thư viện của node_modules bình thường nhé. Ví dụ bạn có thư mục


--configs

----index.js

--pages

-----index.js

thì trong file index.js của pages bạn có thể để

import config from '../configs';

Còn trong file txml thì bạn chỉ có thể import thông qua sjs thôi nhé, và sjs thì không hỗ trợ import js từ ngoài vào

mình làm được rồi tks bạn