Không import được thư viện query string

Mình đã add thư viện query-string nhưng không chạy đc


Hi @van_nam_t

Theo mình thấy thì code của bạn chưa chạy vào hàm onLoad của page nữa. Bạn vào Menu View → Ouput xem có show lỗi gì không nhé


đây bạn ơi

nếu mk ko import cái thư viện query- string thì mk log nó có ra id mà

Bạn thử kiểm tra query-string đã có trong folder node_modules chưa?
nếu chưa có bạn phải chạy lệnh yarn để cài đặt lại đã nhé