Không khởi tạo dữ liệu Date được

Ứng dụng hiển thị lỗi khi khởi tạo 1 dữ liệu Date bằng hàm getDate()

Compiler báo lỗi hàm getDate của bạn chưa được defined đó bạn ơi

Hàm này chưa được khai báo mặc định trong thư viện Tini App à?

Hàm getDate chỉ được khai báo mặc định trong SJS thôi nhé @Tuan_Ngo
https://developers.tiki.vn/docs/framework/sjs/type#syntax-5

Còn trong workers, thì bạn sử dụng Date.getDate()