Không lấy được Access Token

Chào anh chị,
Em đang chưa hiểu cách tính signature.
Anh chị có thể giải thích cho em 2 phương thức POST GET và phần const body = {id: 123}; đc k ạ ?

Chào bạn,
Hiện tại bên mình đang có 2 phương thức chủ yếu là POST và GET, tùy vào phương thức của api mà dùng cách tính signature phù hợp.
Phần const body = {id: 123}; là object để tạo requet body
Đối với api get access token, example request như sau

curl -X 'POST' -d '{"code":"ZH_QKINym4lUvwyfFjazHWIYqR4TqNXX6BZpcp8Ibng.N9i1OHCsCcrLhBS4OWZrqpM85Sc_8BrDjzyuWwrjgXs"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Tiniapp-Client-Id: 8GXqhWDK3EppMwf8IyQU1GHgfq2TPADe' -H 'X-Tiniapp-Signature: 4021f274a3c1bb4ac600cee6d0da3c7704a829d175bb0b81cee2d2ed007a50f1' -H 'X-Tiniapp-Timestamp: 1624332586655' 'https://api.tiki.vn/tiniapp-open-api/api/v1/oauth/auth/token'

Thì body được gửi đi là

{"code":"ZH_QKINym4lUvwyfFjazHWIYqR4TqNXX6BZpcp8Ibng.N9i1OHCsCcrLhBS4OWZrqpM85Sc_8BrDjzyuWwrjgXs"}

Object để tạo body như trên là:

const body = {code: "ZH_QKINym4lUvwyfFjazHWIYqR4TqNXX6BZpcp8Ibng.N9i1OHCsCcrLhBS4OWZrqpM85Sc_8BrDjzyuWwrjgXs"};

Nội dung để tạo chữ ký là:

payload = timestamp + '.' + client_id + '.' + JSON.stringify(body);

Tương đương

1620621619569.RLCKb7Ae9kx4DXtXsCWjnDXtggFnM43W.{"code":"ZH_QKINym4lUvwyfFjazHWIYqR4TqNXX6BZpcp8Ibng.N9i1OHCsCcrLhBS4OWZrqpM85Sc_8BrDjzyuWwrjgXs"}

Nếu bạn còn thắc mắc hay gặp lỗi khi gọi api thì cứ tiếp tục đặt câu hỏi nhé.