Không load được component stepper,

Mình không biết có phải require hay install gì tini–component hay không vì trong documents chưa trình bày rõ việc này

Hi @thanhbinh

stepper là component bên tini-ui. Để sử dụng bạn cần cài đặt và khai báo vào file .json

yarn add @tiki.vn/tini-ui

Trong file config .json

{
  "usingComponents": {
    "stepper": "@tiki.vn/tini-ui/es/stepper/index"
  }
}

Bên mình sẽ bổ sung docs cho rõ ràng hơn nhé