Không thể add thêm đường dẫn trong app.json

Sao khi ình tạo folder main và tạo các file xong trong app.json mình thêm
“pages”: [
“pages/index/index”,
“pages/hostel-detail/index”,
“pages/main/index”,
], nó báo lỗi

Hi @van_nam_t

Bạn bỏ dấu phẩy , ở cuối line này nhé “pages/main/index”, do nó không phải là định dạng json hợp lệ


nó vẫn lỗi bạn ạ

Bạn giúp mình check lại format của các file json và js khác xem đúng định dạng hay không nhé.
Nếu không được nữa bạn thử restart lại Studio.

cảm ơn bạn nhé, mk sửa đc rồi