Lỗi modal ui/ux


lúc mình bấm vào button cancle của modal thì nó ko nhảy vào hàm onMarkClick mà cả hai nút nhảy vào hàm onButtonClick=“handleTapButton”.
trong ví dụ của bạn hàm onButtonClick gọi đến hàm onMarkClick để đóng modal nên tưởng như nó đã gọi đến hàm onMarkClick
mình xin giải pháp ạ

Chào @Ng_c_b_o_Tr_n

onMaskClick dùng để gọi khi user bấm vào mask của modal. Để gọi khi bấm vào nút close, bạn dùng onModalClose nha