Lỗi render img trong simulator

Bên phía trình Simulator img kh render ra nhưng check hyper link thì vẫn được

Hi @thanhbinh

Bạn thử mang folder assets vào bên trong folder src rồi sửa lại đường dẫn thử nhé


vẫn không được ấy bạn dù logo app thì được logo card thì không

Bạn thử rename folder hoặc tạo một folder mới rồi sửa đường dẫn lại giúp mình nhé