Lấy dữ liệu từ my.getAppSecret

(Tini Studio 1.27.1)

Hi, mình có dùng my.getAppSecret() để lấy thông tin các key/value đã cấu hình trên Tini Console và nhận về được một chuỗi token, thì làm sao để parse ra được raw data vậy? Trong document mình không thấy đề cập cái này.

Mong được giải đáp giúp ạ. Thanks!

Hi @Huu_Tu_NGUYEN
Bạn tham khảo my.getAppSecret | Tini AppApp Key / Value | Tini App để biết cách cấu hình secret key nhé.
Response trong success callback là object chứa các cặp key và value.

Không biết mình có làm nhầm chỗ nào không?