Lam sao add view debug

Em xem video và thấy có nhưng bỏ component như vầy thì không được tiki-miniapp-tnx/src/components/debug/index

Link: Tiki Hackathon 2021 - Hướng dẫn gọi API Authentication, Payment. Giới thiệu về GCP - YouTube

@namvo xem thử example ở đây nhé