Làm sao để báo cho màn hình trước đó là đã quay lại?

Ví dụ em có màn hình A và B
Ở màn hình A, em bấm mở màn hình B
Khi B bấm back lại, thì sao sao A biết là đã được back từ B?

hi @namvo , nếu chuyển trang sử dụng jsapi my.navigateTo thì có thể truyền thêm query param. Ở dest component sẽ parse query ở hook onLoad:
ví dụ:
my.navigateTo({ url: ‘pages/home/index?from=‘profile’’ });
thì ở hook onLoad tại component home sẽ handle như sau:

 onLoad(query) {
  //parse query
 const from = query.split("=")[1]
 },

@lynhan318 trường hợp mình là A → B → A lại, mình muốn truyền dữ liệu từ B qua A á
tại vì mình dùng my.navigateBack();

Vậy là trường hợp này B có thể dùng my.navigateTo(A) hen

yeap B có thể dùng my.navigateTo(A). Trong trường hợp này mình còn cách nào nữa không anh @hanhan ơi :grinning_face_with_smiling_eyes:

 App({
 subscribers: [],
 onLaunch(options) {
  console.log('App onLaunch');
 },
 addSubscriber(subscriber) {
  this.subscribers.push(subscriber);
 },
 publishEvent(event) {
  console.log('publish', event)
  this.subscribers.forEach(subscriber => {
   subscriber(event);
  });
 },
 onShow(options) {
 },
});

Ah thôi mình dùng cách này rồi

1 Like

anh hay làm kiểu này (blind coding nhé)

// Page A
Page({
 onListPress(path) {
  my.getApp().navigateTo({ url: path }).then(() => console.log('back'));
 },
})
App({
  navigateBack() {
   if (this.goBackResolve) {
    this.goBackResolve();
   }
  },
  navigateTo(option) {
   return new Promise((resolve) => {
    this.goBackResolve = resolve;
    my.navigateTo(option);
   });
  }
});
// Page B 
Page({
 onUnload() {
   my.getApp().navigateBack();
 }
});
1 Like

:yum: okie nè, thôi em dùng cách kia để làm dc nhiều trò hơn

ah OK :)) post xong mới thấy cái của em.

Mà Promise là cái thứ vi diệu của thế giới Javascript :)) nên leverage nó.

1 Like