Làm sao để disable 1 tab trong thanh tabBar ở dưới màn hình?

Làm sao để disable 1 tab trong thanh tabBar ở dưới màn hình?

Hi @bi_ku

Tab Bar hiện tại chưa hỗ trợ disable một tab nhé, bạn có thể tự tạo một custom tab bar để sử dụng nhé. Có thể tham khảo example tại đây: tiniapp-example/bottom-tab at main · tikivn/tiniapp-example · GitHub