Làm sao để load lại 1 trang sau khi mở qua trang mới thao tác xong và quay trở về nhỉ?

  1. Từ trang A, mở trang Login
    my.navigateTo({ url: 'pages/login/index' });

  2. Từ trang Login, thực hiện Login, xong thì đóng màn hình này.

my.navigateBack();

  1. Làm sao để refesh lại trang A để hiển thị thông tin người vừa login nhỉ?

Để giải quyết issue này, bạn có thể làm theo 2 cách

1/ Gửi event thông qua hàm getApp()
https://developers.tiki.vn/docs/framework/app/get-app-method

Bạn có 2 trang Page A và Page Login.
2 pages này có thể chia sẽ dữ liệu chung thông qua hàm getApp() (trỏ vào app.js) của bạn.
Trong app.js, bạn lưu giữ một Event Emitter.

Khi Page Login login thành công, bạn gửi một event vào event emitter ở app.js
Còn ở Page A, bạn subscribe vào event emitter ở app.js
như thế Page A có thể được notify khi Page Login login thành công.
Khi nhận được notify này, Page A set lại state tại A là được

2/ Sử dụng getCurrentPages()
https://developers.tiki.vn/docs/framework/miniapp-page/get-current-pages

Hàm getCurrentPages trả về một mảng các page instances trong stack của bạn.
Lúc này bạn, có thể tìm tới page instance của Page A, và gọi hàm setData tại đó.

Cách số 1 sẽ scale tốt hơn nếu như bạn cần xây dựng reactive data store cho toàn bộ app.
Cách số 2 thì implement đơn giản hơn