Làm sao để load more dữ liệu?

Mọi người cho mình hỏi làm sao để load more dữ liệu trả về 1 danh sách khi scroll xuống cuối. API mình gọi có trả về limit, offset nên muốn load more.

Hi @manhlv

Để có thể làm load more, nếu bạn sửa dụng scroll-view thì có thể dùng sự kiện onScrollToLower nhé, còn nếu trong page, bạn có thể dùng sự kiện onPageScroll

1 Like