Làm sao để nhận được giá trị người dùng chọn từ bottom-sheet render từ template nhỉ?

Anh có 1 màn hình để khách lựa chọn như vậy

Làm sao để nhận được giá trị mà người dùng đã chọn từ danh sách nhỉ?

Đang dùng template để render ra kết quả và show với bottom-sheet.

@Tuan_Ngo Bạn có thể sử dụng radio_group, và hàm onChange của radio group nhé

https://developers.tiki.vn/docs/component/form/radio-group

Khi users lựa chọn một item trong radio_group, thì hàm onChange sẽ nhận được gía trị

1 Like