Làm sao hide scrollbar khi mà scroll ngang

image
Hiện tại mình làm scroll view cho nó scroll ngang, nhưng mà không biết cách hide scrollbar

Hi @namvo

Bạn có thể hide thanh scrollbar tương tự như trên web với css nhé:

<scroll-view class="custom-scrollview" />
.custom-scrollview::-webkit-scrollbar {
  display: none;
}
1 Like

Cám ơn bạn nhen, mình làm được rồi :blush:

1 Like