Làm thế nào để import thư viện

mình import thư viện Quagga vào index.js như trong hình.
tuy nhiên, khi gọi hàm của thư viện (bất kì hàm nào), kể cả hàm invalid ko tồn tại đều ko trigger được function, cũng ko có lỗi gì hiển thị ở output/console.
có thể do mình import sai cách nên team có thể hướng dẫn giúp mình được ko?
và có cách nào để xem được lỗi khi xảy ra trường hợp tương tự ko?

em chạy mấy cái hàm trên ngoài Page hoặc là try / catch trong phạm vi code của e và log error thử xem… Việc gọi các hàm đó có thể đang lỗi, do hiện trigger lifecycle ở framework được try / catch lại nên nó kh show lỗi ở console.

cái này team sẽ improve ở next studio version.

1 Like