Làm thế nào để mình có thể vẽ đc cái bottom navigation

Mình đang làm 1 ứng dụng là có màn đăng nhập, sau khi đăng nhập xong thì mình sẽ vào màn hình chính


sau khi bấm nút đăng nhập nó sẽ vào màn hình chính và có nhưng tap như thế này
image
Nếu mình thêm tabbar ở app.json nó sẽ như thế này

chứ nó không hiện màn đăng nhập

Hi @van_nam_t

Trong trường hợp này bạn có thể tự làm một Custom Bottom Tab Bar ở trang sau khi đăng nhập nhé. Bạn có thể tham khảo code tại đây: tiniapp-example/bottom-tab at main · tikivn/tiniapp-example · GitHub

cảm ơn bạn nha , mình sẽ thử xem