My.request và cách gọi api

Khi call api thì em không bắt được status code từ back-end ! Đang bị trả về mặc đinh 200. Các bác nào qua phần này rồi cứu em với @@

Hi @ngoctranxz , trong jsAPI my.request e thêm option là includeHeader: true vào nha

1 Like

Nó có liên quan gì đến phần này k ạ : Bạn cần phải thêm tên miền trong phần Cài đặt chung của ứng dụng trên Tini Console trước khi sử dụng các Networking API và Webview. Xem phần hướng dẫn tại đây.
Em thử hết option trong my.request nó vẫn trả về 200 a

Em cho anh xem thử request của em nhé

Đây a
my.request({

    url: "https://pre.vietpointer.vn:8443/api/register",

    method: "POST",

    headers: {

     "Content-Type": "application/json",

    },

    data: {

     email:          e.detail.value.email,

     password:         e.detail.value.password,

     password_confirmation:  e.detail.value.password_confirmation,

     name:           e.detail.value.name,

     phone:          e.detail.value.phone,

     address:         e.detail.value.address,

     service_plan:       e.detail.value.service_plan,

     reference_code:      e.detail.value.reference_code,

     period:          e.detail.value.period,

    },

    dataType: JSON,

    includeHeader: true,

    success: (res)=>{

     console.log("Goi api thanh cong ", res);

     my.alert({ content: 'Bạn đã đăng ký thành công !' });

    },

    fail: (err)=>{

     console.log("goi api that bai: ", err);

    }

  })

Em cho anh xin các giá trị của data luôn nha


Dât truyền gì vào cũng được ạ ! Để e bắt khi back-end xử lý thất bại thôi ạ (tini của e đang chưa bắt được trường hợp back-end trả về các loại mã lỗi và message, status
đi kèm)

trường hợp truyền đúng và đầy đủ data :
name: “test”
email: “emailtest1@gmail.com”,
password: “123456789”,
password_confirmation: “123456789”,
phone: “0326546583”,
address: “123”,
service_plan: 1,
reference_code: null,
period: 1

với data này gọi thành công thì tini my.request của e trả đủ a

@ngoctranxz ơi, em đã xử lý được chỗ request này chưa