Nhờ kiểm tra dùm lỗi khi tạo đơn hàng lên Tiki

Hi,

Mình gặp lỗi khi tạo đơn hàng lên Tiki, xin kiểm tra giúp tôi xem sai ở đâu với nhé!

Array
(
  [customer_id] => 22528765
  [items] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [name] => Hoa sinh nhat
          [sku] => 7455119535050
          [price] => 500000
          [quantity] => 1
          [extra] => 
        )

    )

  [reference_id] => 60ed03626e6d000030006676
  [billing_address] => Array
    (
    )

  [shipping_address] => Array
    (
    )

  [extra] => 
)
Array
(
  [0] => Content-Type: application/json
  [1] => X-Tiniapp-Timestamp: 1626601931000
  [2] => X-Tiniapp-Client-Id: PzCPoDu8r1xYVbMO6SghBDVGL9fBoWhQ
  [3] => X-Tiniapp-Signature: 95d0a9f80926471e23284b8eb3dfbd920d3b0a1404c42a7bb331f7c6a321425b
)
Array
(
  [data] => 
  [error] => Array
    (
      [code] => 400
      [message] => invalid request body
      [metadata] => Array
        (
          [request_id] => ef8650a2-3c37-4338-ad64-add7efbe1ded
        )

      [reason] => invalid_request_body
    )

)

Thanks!

Hi @Tuan_Ngo, mình kiểm tra thấy request đang gửi đến path /api/v1/oauth/auth/token, bạn kiểm tra lại thử nhé

1 Like

Đã chỉnh lại đúng URL rồi nhé, nhưng vẫn bị lỗi sai tham số nhỉ?

Array
(
  [customer_id] => 22528765
  [items] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [name] => Hoa sinh nhat
          [sku] => 7455119535050
          [price] => 500000
          [quantity] => 1
          [extra] => 
        )

    )

  [reference_id] => 60ed03626e6d000030006676
  [billing_address] => Array
    (
    )

  [shipping_address] => Array
    (
    )

  [extra] => 
)
Array
(
  [0] => Content-Type: application/json
  [1] => X-Tiniapp-Timestamp: 1626602546000
  [2] => X-Tiniapp-Client-Id: PzCPoDu8r1xYVbMO6SghBDVGL9fBoWhQ
  [3] => X-Tiniapp-Signature: 473c117c3656043e16b3b60c3f9ea8244f2bc66b882497c2e4f4eb126d4ec4de
)
https://api.tiki.vn/tiniapp-sandbox-open-api/order
Array
(
  [data] => 
  [error] => Array
    (
      [code] => 400
      [message] => invalid parameter
      [reason] => 
      [metadata] => Array
        (
          [service_code] => 00002
          [request_id] => e384aa7f-b954-47b5-a3a9-0ececc46677c
        )

    )

)

Thanks!

Hi @Tuan_Ngo, customer_id được định nghĩa là kiểu string, bạn đổi lại thử nhé

Vẫn lỗi:

array(6) {
 ["customer_id"]=>
 string(8) "22528765"
 ["items"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(5) {
   ["name"]=>
   string(13) "Hoa sinh nhat"
   ["sku"]=>
   string(13) "7455119535050"
   ["price"]=>
   int(500000)
   ["quantity"]=>
   int(1)
   ["extra"]=>
   NULL
  }
 }
 ["reference_id"]=>
 string(24) "60ed03626e6d000030006676"
 ["billing_address"]=>
 array(0) {
 }
 ["shipping_address"]=>
 array(0) {
 }
 ["extra"]=>
 string(0) ""
}
<pre>Array
(
  [0] => Content-Type: application/json
  [1] => X-Tiniapp-Timestamp: 1626603022000
  [2] => X-Tiniapp-Client-Id: PzCPoDu8r1xYVbMO6SghBDVGL9fBoWhQ
  [3] => X-Tiniapp-Signature: 43072f0d9f9d7cae1c608e99062e315224b8ef2b7d767410322fdf99d6c4e6ed
)
</pre><pre>https://api.tiki.vn/tiniapp-sandbox-open-api/order</pre><pre>Array
(
  [data] => 
  [error] => Array
    (
      [code] => 400
      [message] => invalid parameter
      [reason] => 
      [metadata] => Array
        (
          [service_code] => 00002
          [request_id] => 353a6627-e4fc-48c0-81cb-fb2a5c15b2e9
        )

    )

)
</pre>

Hi @Tuan_Ngo,
Mình thấy billing_address và shipping address đang được truyền lên dưới dạng array, bạn sửa thành object hoặc không truyền lên nha

Đã thử thay đổi, nhưng có lỗi khác xuất hiện:

User lấy về từ API getUserInfo:

Array
(
  [id] => 22528765
  [name] => Tuan Ngo
)

Khi truyền vào hàm tạo Order thì lỗi: 
Array
(
  [customer_id] => 22528765
  [items] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [name] => Hoa sinh nhat
          [sku] => 7455119535050
          [price] => 500000
          [quantity] => 1
          [extra] => 
        )

    )

)
Array
(
  [0] => Content-Type: application/json
  [1] => X-Tiniapp-Timestamp: 1626613544000
  [2] => X-Tiniapp-Client-Id: PzCPoDu8r1xYVbMO6SghBDVGL9fBoWhQ
  [3] => X-Tiniapp-Signature: 984482ee6a71c9edb88bcbc3f1296b5bd389c81d32e785bd1fde4525e236c8f4
)
https://api.tiki.vn/tiniapp-sandbox-open-api/order
Array
(
  [data] => 
  [error] => Array
    (
      [code] => 404
      [message] => client cannot be found
      [reason] => CLIENT_NOT_FOUND
      [metadata] => Array
        (
          [service_code] => 00002
          [request_id] => 66920fc3-d640-4a42-b441-c545a689e0a6
        )

    )

)

Bạn vào phần quản lý app trên dev center → ứng dụng của bạn → ứng dụng → thiết lập tài khoản → cài đặt thanh toán để cài đặt phần thanh toán trên sandbox nha, sau khi cài đặt bạn mới tạo order được