pickerDatetime component

Cho mình hỏi bên mình đã có component chọn giờ không vậy ạ?
Nếu chưa có thì mình có thể sử dụng thư viện nào để tối ưu không hay phải css tay vậy ạ?
Mình cảm ơn!

Hi @Quan_Nguyen .

Bạn có thể dùng jsAPI my.datePicker nhé: my.datePicker | Tini App

1 Like