[Release] Tini Studio 1.18 Mac OSX / Windows

Studio 1.18

Hỗ trợ thêm API my.redirectTo

Trong phiên bản mới, chúng tôi hỗ trợ thêm API my.redirectTo.

API này cho phép các nhà phát triển có thể thay thế trang hiện tại bằng một trang khác.

Chi tiết có thể xem tại

Hỗ trợ thêm API để kiểm tra xem users đã cho phép nhận notification từ app Tiki hay chưa

Hỗ trợ thêm API để trimming Video

Sửa bug app.onShow

Trước đây, nếu như app A mở ra app B mới.

Khi app B bị close, thì hàm onShow của app A không được gọi.

Trong phiên bản mới, chúng tôi đã sửa lại bug này.

Sửa lỗi my.reLaunch không truyền được params

Trước đây khi gọi

my.reLaunch({ url: 'pages/index/index?a=1' })

Thì trong page pages/index/index ở hàm onLoad, sẽ không nhận được query string là a=1

Trong phiên bản mới, chúng tôi cũng sửa lại API my.reLaunch để fix bug này

Sửa lại hàm my.getUserInfo

Trong phiên bản cũ, my.getUserInfo trả về phoneNumber.

Tuy nhiên, trong lần fix này, chúng tôi sẽ trả về cả trường phone và trường phoneNumber.

Vui lòng sửa lại API của các bạn để nhận trường phone. Trường phoneNumber sẽ bị deprecate sau một tháng nữa.

Sửa lỗi không gọi Component.didUnmount khi page bị remove

Trong các phiên bản cũ, khi một page bị xoá đi, các Component Instance của page đó sẽ không gọi tới hàm didUnmount.

Bug này đã được fix trong phiên bản mới

Sửa lại cơ chế nhận utm_medium, utm_source

Từ phiên bản mới trở đi, mỗi khi page được navigateTo / reLaunch / redirect, page sẽ nhận được

utm_source, utm_medium từ page đầu tiên khi mở app

Cụ thể nếu app được mở với page pages/page-a/index với query string là

utm_source=tini-app

Sau đó, trong app, khi bạn gọi API my.navigateTo({ url: 'pages/page-b/index' })

Hàm onLoad của page-b sẽ nhận được query string là

utm_source=tini-app

Nếu như, bạn chủ động truyền vào utm_source khi gọi API my.navigateTo / my.redirectTo / my.reLaunch,
thì các giá trị này sẽ được ghi nhận.

Sửa lại API my.navigationToMiniApp cần backend permission khi truyền vào app meta

Trước đây khi sử dụng mynavigationToMiniApp, developers có thể truyền vào trường appMeta trong đó các domain
của appMeta là sub domain của Tiki.

Từ phiên bản mới, muốn sử dụng appMeta các bạn cần có quyền từ backend.

Sửa lại lỗi khi mở nhiều project

Trong các version cũ, có tình trạng khi mở project A, sau đó người dùng mở thêm project B là project A không xem được simulator.

Bug này đã được fix trong version mới.

Sửa lỗi ngẫu nhiên không kết nối được tới devtool trên Window

Trong version mới, chúng tôi cũng sửa lỗi không kết nối được tới devtool trên Window

Hỗ trợ tính năng mới có thể import một project từ Github

Trong version mới, trên Studio sẽ hỗ trợ tính năng import một project từ github url.

Tính năng này sẽ giúp các bạn có thể trải nghiệm các tính năng mới từ trang tài liệu dễ dàng hơn.

Chi tiết có thể xem tại

3 Likes