[Release] Tini Studio 1.19 Mac OSX / Windows

Studio 1.19

Tính năng mới

Thêm tính năng tạo page, component

Trong phiên bản mới, bạn có thể tạo page, component bằng cách nhấn vào menu File chọn New Page hoặc New Component.

Thêm API my.multiLevelSelect

API dùng để tạo component select đa cấp.

Chi tiết: https://developers.tiki.vn/docs/api/ui/multi-level-select/multi-level-select

Thêm API my.optionsSelect

API dùng để tạo component Select. Bạn có thể tạo component Select 1 cấp hoặc 2 cấp.

Chi tiết: https://developers.tiki.vn/docs/api/ui/option-selector/option-selector#giới-thiệu

Thêm API my.trimVideo

API cho phép cắt video trong 1 khoảng thời gian.

Chi tiết: my.trimVideo | Tini App

Thêm API my.vibrate

API dùng để làm rung thiết bị, với thời gian rung 200ms.

Chi tiết: my.vibrate | Tini App

Thêm API my.vibrateShort

API dùng để làm rung thiết bị, với thời gian rung 40ms.

Chi tiết: https://developers.tiki.vn/docs/api/device/vibrateShort

Thêm API my.vibrateLong

API dùng để làm rung thiết bị, với thời gian rung 400ms.

Chi tiết: https://developers.tiki.vn/docs/api/device/vibrateLong

Thêm API my.openSetting

API dùng để mở cài đặt của thiết bị.

Thêm API my.getNetworkType

API dùng để lấy thông tin kết nối mạng của thiết bị.

Chi tiết: https://developers.tiki.vn/docs/api/device/get-network-type

Thêm API my.setKeepScreenOn

API dùng để giữ màn hình luôn sáng.

Chi tiết: https://developers.tiki.vn/docs/api/device/keep-screen-on

Thêm API my.getScreenBrightness

API dùng để lấy thông tin độ sáng màn hình.

Chi tiết: https://developers.tiki.vn/docs/api/device/get-screen-brightness

Thêm API my.callSecuritySystem

API này dùng để xác thực người dùng khi gọi các APIs lấy dữ liệu từ hệ thống Tiki.

Thêm API my.exitMiniapp

API này cho phép các nhà phát triển thoát khỏi Tini App.

Thêm API my.getBatteryInfo

API dùng để lấy thông tin pin của thiết bị.

Chi tiết: https://developers.tiki.vn/docs/api/device/get-battery-info

Thêm API my.datePicker

API này cho phép các nhà phát triển tạo ra các hộp chọn ngày và giờ.

Thêm cấu hình rootFontSize cho window và page

Trong phiên bản mới, chúng tôi thêm cấu hình rootFontSize cho window và page. Để thay đổi kích thước của font chính, bạn có thể thay đổi cấu hình này trong file app.json hoặc .json cho page của bạn.

Sửa lỗi

Sửa lỗi common command cho Studio: Select All, Copy, Paste, Cut, Delete

Sửa lỗi decode không hoạt động trên text component

1 Like