[Release] Tini Studio 1.20 Mac OSX / Windows

Studio 1.20

Tính năng mới

Thêm tính năng tự động gợi ý các thuộc tính cấu hình App, Page, Component

Trong phiên bản mới, Tini App Studio sẽ gợi ý các thuộc tính cấu hình và giá trị cho các thành phần của App, Page, Component trong json file.

Thêm API my.getSetting

API lấy thông tin cài đặt. Trả về kết quả cài đặt quyền của người dùng. Chỉ quyền đã yêu cầu từ người dùng mới xuất hiện trong kết quả trả về.

Chi tiết: https://developers.tiki.vn/docs/api/device/get-setting

Thêm API my.startCompass

API dùng để start theo dõi dữ liệu compass.

Chi tiết: my.startCompass | Tini App

Thêm API my.stopCompass

API dùng để dừng theo dõi dữ liệu compass.

Chi tiết: my.stopCompass | Tini App

Thêm API my.onCompassChange

API để theo dõi các sự kiện thay đổi dữ liệu compass. Sau khi giao diện được gọi, quá trình giám sát sẽ tự động bắt đầu và khoảng thời gian gọi lại là 200ms. Bạn có thể sử dụng my.offCompassChange() để dừng việc giám sát.

Chi tiết: my.onCompassChange | Tini App

Thêm API my.offCompassChange

API giúp dừng việc theo dõi dữ liệu compass.

Chi tiết: my.offCompassChange | Tini App

Thêm API my.onNetworkStatusChange

API dùng để nhận sự kiện thay đổi trạng thái mạng của thiết bị.

Chi tiết: https://developer.tiki.vn/docs/api/device/on-network-status-change

Thêm API my.offNetworkStatusChange

API dùng để huỷ nhận sự kiện thay đổi trạng thái mạng của thiết bị.

Chi tiết: https://developer.tiki.vn/docs/api/device/off-network-status-change

Sửa lỗi

Sửa lỗi sai defaultTitle trong TabBar

Sửa lỗi readonly color trong input