[Release] Tini Studio 1.21 Mac OSX / Windows

Release Studio 1.21

Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện sản phẩm làm sao để việc phát triển ứng dụng thuận tiện hơn, nhanh hơn và cũng như chất lượng hơn. Tuy nhiên sẽ có những thay đổi phục vụ cho mục tiêu đó mà có thể dẫn tới việc không tương thích cho những ứng dụng Tini App hiện tại. Ở trong các phiên bản framework sắp tới, chúng tôi xin thông báo tới các developers về một số thay đổi có thể ảnh hưởng tới ứng dụng của bạn trên Tiki.


Thay đổi có thể gây ảnh hưởng

Kiến trúc mới cho custom component
Những thay đổi bao gồm: Đồng bộ lifecycle giữa render và worker, tách biệt lifecycle methods và component methods. Những thay đổi sẽ được thông báo trong mục Console của DevTools.
Chi tiết: [Thông báo] thay đổi về kiến trúc bên trong của custom component


Cập nhật

Cải thiện hiệu suất cho modal
Trong phiên bản mới, hiệu suất chuyển cảnh của các modal: toast, alert, prompt đã được tối ưu hóa.

Cập nhật my.chooseVideo thêm giá trị để trả về original video
Trong phiên bản mới, API my.chooseVideo có thêm tuỳ chọn compressed để trả về original video.
Chi tiết: my.chooseVideo | Tini App


Tính năng mới

Thêm API my.makePayment
API dùng để tạo payment. Developer dùng api của Tiki để tạo order từ đơn hàng, sau đó gọi API my.makePayment để tạo khởi tạo, Tini App sẽ được redirect tới luồng payment của Tiki. Sau khi thanh toán thành công sẽ trả về callback success hoặc fail.
Chi tiết: my.makePayment | Tini App

Thêm API my.addPhoneContact
API dùng để chọn ghi thông tin liên hệ vào sổ địa chỉ của điện thoại dưới dạng tạo một liên hệ mới hoặc thêm vào một liên hệ hiện có.
Chi tiết: https://developers.tiki.vn/docs/api/device/add-phone-contact

Thêm API my.watchShake
API dùng để nhận sự kiện lắc thiết bị. Success callback chỉ được gọi một lần khi thiết bị được lắc sau khi API đã được gọi. Cần gọi lại API này nếu muốn nhận sự kiện thiết bị lắc ở lần sau.
Chi tiết: https://developers.tiki.vn/docs/api/device/watch-shake


Sửa lỗi

Sửa lỗi Studio không gợi ý syntax cho TCSS

Sửa lỗi Tini App đôi khi không hoạt động trên iOS 12


Tải về: Tini App
Trang chủ: https://developers.tiki.vn
Cộng đồng: https://community.tiki.vn
Slack: https://tini-apps.slack.com

1 Like