[Release] Tini Studio 1.25 Mac OSX / Windows

Release Studio 1.25

Chúng tôi luôn cố gắng lắng nghe để cải thiện sản phẩm, sao cho việc phát triển ứng dụng thuận tiện hơn, nhanh hơn và cũng như chất lượng hơn.


Tính năng mới

Thêm API my.getCart

my.getCart là API trả về tổng sản phẩm đang có trong giỏ hàng (cart) của Tiki.
Chi tiết: my.getCart | Tini App

Thêm API my.chooseVideo

my.chooseVideo là API dùng để quay video hoặc chọn video từ album cục bộ.
Chi tiết: my.chooseVideo | Tini App

Thêm API my.checkNativePermissions

my.checkNativePermissions là API dùng để kiểm tra người dùng đã bật các quyền cho Tiki app hay chưa.
Chi tiết: https://developers.tiki.vn/docs/api/device/check-native-permissions


Sửa lỗi

Sửa lỗi API my.getAllContacts cho iOS
Sửa lỗi cập nhật giao diện transparent cho navigation bar


Tải về: Tini App
Trang chủ: https://developers.tiki.vn
Cộng đồng: https://community.tiki.vn
Slack: https://tini-apps.slack.com

1 Like