Thắc mắc về vấn đề API graphql

Mọi người cho em hỏi làm thế nào để API với graphql thế, em xem doc mới thấy ví dụ gọi api restful (https://fakestoreapi.com/)

Hi bạn, graphQL về bản chất vẫn là một http request sử dụng method POST và có body gồm hai properties là query và variables thôi nhé, dưới đây là ví dụ sử dụng query graphQL với api my.request:

my.request({
 success: console.log,
 fail: console.error,
 method: "POST",
 url: "https://example-host.com/graphql",
 data: {
  query: " query { list_comment($token: String!) { id content created_at }  }",
  variables: { token:"example-variables" }
 }
})
1 Like

e query được graphql theo cách trên r, cám ơn a :smiley:

1 Like