Thời gian gửi IPN message rất lâu

Mn cho e hỏi mất bao lâu để IPN message được gửi tới api đã đăng ký trước đối với trường hợp user huỷ thanh toán?
Nếu thanh toán thành công thì IPN nhận được rất nhanh, còn nếu k thành công thì chờ cả 30phút vẫn chưa thấy IPN đâu. Ở sandbox thì khi đặt trạng thái là thanh toán thất bại cũng phải 10 15p mới nhận dc IPN

Đây là trường hợp bật ra màn hình thanh toán nhưng người dùng ấn x để k thanh toán nữa

Hi @nguyen_duc1, trong vòng 4 tiếng nếu user khong tiếp tục thanh toán thì được hàng sẽ được hủy và bạn sẽ nhận được IPN

image
E thấy ở trên tài liệu ghi là 1p mà nhỉ, Với lại e thử chạy với sandbox thì thấy IPN trả về cũng chỉ trong vài phút chứ k tới mức 4 tiếng

Hi @nguyen_duc1 , ở hình ảnh bạn gửi có ý nghĩa là khi ipn message (thành công hoặc thất bại) gửi đến bạn, nếu không xác nhận được là bạn đã nhận được ipn, thì team sẽ tiếp tục gửi lại ipn message đó cho bạn.
Đơn hàng thực tế sẽ có chút khác ở sandbox, đơn hàng thực tế sẽ được hủy sau 4 tiếng nếu khách hàng không thanh toán và lúc đó bạn sẽ nhận được IPN