Thay thế dùng Logo thay vì defaultTitle


Mình nghĩ Tiki hỗ trợ việc sử dụng logo thay vì defaultTitle sẽ kiến app hơi xấu

hi @thanhbinh

Trong page config có option transparentTitle bạn có thể set nó thành always hoặc auto

Kết hợp với set defaultTitle là “”, mình có thể custom titlebar theo ý mình mong muốn.

Bạn tham khảo ở đây nhé: Cấu hình Page | Tini App