Tiki:if điều kiện sai thì bị lỗi

Cho điều kiện sai thì app báo lỗi

Chào @Hoang_Nh_t_Vo

Bạn có thể cho mình xem đoạn code gây ra lỗi đó để dễ kiểm tra hơn nhé